Obchodní podmínky

Uvedené všeobecné obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) se vážou k nákupu na internetovém obchodě, situovaném na webové adrese www.it-secondhand.cz (dále jen „online obchod“) provozovaném společností IT Second Hand s.r.o, IČ: 04633156, se sídlem Nádražní 142/20, 702 00 Moravská Ostrava

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) definují a upřesňují základní práva a povinnosti v oblasti prodeje zboží - mezi Kupujícím (obchodní partneři) a Prodávajícím.

Prodávajícím je společnost IT Second Hand s.r.o., IČ: 04633156, se sídlem Nádražní 142/20, 702 00 Moravská Ostrava.

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba s úmyslem realizovat koupi zboží skrze online obchod. Kupujícím, může být spotřebitel či podnikatel.

Spotřebitel je každý člověk, jenž mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s IT Second Hand s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

Za podnikatele se považuje fyzická či právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Důležité upozornění: Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Zboží prodávané na online obchodu je použitá výpočetní technika (repasované a předváděcí modely notebooků, stolní počítače, monitory a náhradní díly), různé příslušenství k výpočetní technice, ostatní spotřební elektrotechnika a další přidružené zboží, konkrétněji specifikované v online obchodu. Fotografie zboží tvořící nabídku online obchodu, fungujícího na webovém rozhraní www.it-secondhand.cz, jsou pouze ilustrativní. Na žádost zákazníka jsou prodávajícím poskytnuty reálné fotografie konkrétního modelu. Nabízené použité modely notebooků nemusí obsahovat českou klávesnici. Tato skutečnost je řešena českými přelepky, jež jsou dodávány spolu se zakoupeným zbožím. Ovladače neboli Drivery nejsou standardně dodávány spolu se zakoupeným zbožím, nýbrž jsou volně dostupné ke stažení na stránkách výrobce.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

ad. 1 Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

ad. 2 Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

ad. 3 Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

ad. 4 Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

ad. 5 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

ad. 6 Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Obchodní podmínky jsou k dispozici na internetové stránce online obchodu. Na požádání, mohou být zaslány prostřednictvím emailu v celém rozsahu či přiloženy v tištěné formě k zakoupenému zboží. Kupující zasláním objednávky Prodávajícímu stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a rovněž je akceptuje. Tyto obchodní podmínky jsou pro obě strany (kupující, prodávající) závazné a s ohledem na uzavřenou kupní smlouvu neměnné. Prodávající si však vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky aktualizovat a měnit. Platnost obchodních podmínek se váže na okamžik uzavření kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možno dojednat v kupní smlouvě. Sjednané odchylky mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1. V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, si dovoluje prodávající kupujícímu sdělit tyto informace před uzavřením smlouvy:

1.1.  prodávající požaduje uhrazení celé ceny a to ještě před převzetí zboží kupujícím, prodávající nepožaduje zálohu

1.2.  prodávající neuzavírá smlouvy na dobu neurčitou

1.3.  prodávající neuzavírá smlouvy s předmětem opakovaného plnění

1.4.  ceny v online obchodě provozovaném prodávajícím jsou uváděny včetně i bez DPH, a to včetně veškerých poplatků stanovených zákonem (na návaznosti na formu dopravy zvolené kupujícím se mohou lišit náklady na dodání zboží kupujícímu). 

Možná jste zaregistrovali, na první pohled matoucí, neobvyklé ceny u některých produktů - a to v tom smyslu, že je cena s DPH shodná s cenou bez DPH. Produkt u kterého taková situace nastává je použitý a vztahuje se na něj zvláštní režim DPH.

Jste-li spotřebitel, tato skutečnost se Vás  vůbec netýká a cena kterou vidíte u všech produktů je konečná.

Jste-li podnikatel a plátce DPH, nevztahuje se možnost odpočtu DPH, nicméně konečná cena tento fakt zohledňuje a i takové zboží si můžete dát do nákladů. Naopak na e-shopu je i spoustu produktů, kde je odpočet DPH možný.

Prodej zánovního i použitého zboží se řídí, pokud není napsáno jinak prodejem dle paragrafu 90 zákona o DPH (zde) a zde, což znamená, že fakturu si můžete dát do nákladů, ale odpočet DPH již nelze nárokovat. Tato skutečnost je už zohledněna ve finální ceně produktu, takže zboží se vyplatí nakoupit i bez možnosti následného odečtu daně.

1.5.  kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů. 14 denní lhůta na odstoupení od kupní smlouvy se vztahuje pouze na smlouvy / objednávky uzavřené distančně. Distanční smlouvou se rozumí slouva uzavřená na dálku, nebo-li bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran za pomoci prostředku komunikace na dálku. Tedy v případě online obchodu / e-shopu (www.it-secondhand.cz) se jedná o kupní smlouvy uzavřené přes objednávkový formulář. Za předpokladu uzavření kupní smlouvy v současné fyzické přítomnosti smluvních stran, (prodávající a kupující) není prodávající povinen kupujícímu (zákazníkovi) výměnu nebo možnost vrácení zboží či peněz ve lhůtě 14 kalendářních dnů umožnit. K takovému požadavku kupujícího nic neopravňuje, protože měl v obchodě příležitost zboží si prohlédnout a následně vyzkoušet. V případě kupní smlouvy tato lhůta startuje ode dne převzetí zboží kupujícím. Jedná-li se ovšem o smlouvu, kde předmětem je několik druhů zboží či jeho součástí, tato lhůta běží od poslední dodávky.

1.6.  Kupujícímu se přiděluje povinnost zaslat odstoupení od smlouvy na adresu sídla prodávajícího (viz. výše), popřípadě elektronickou formou na emailovou adresu: info@it-secondhand.cz. K odstoupení od smlouvy se doporučuje kupujícímu využít formulář, který bude na vyžádání zaslán prodávajícím.

1.7.  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

1.7.1.   o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

1.7.2.   o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

1.7.3.   o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

1.7.4.   o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

1.7.5.   o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

1.7.6.   o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal,

1.7.7.   o dodání digitálního obsahu či elektronické licence, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

1.7.8.   jestliže kupujícím je právnická osoba, tedy firma či společnost.

1.8.  upozornění pro kupujícího - v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující veškeré náklady související s vrácením zboží prodávajícímu. V žádném případě není kupujícímu doporučeno vracet zboží, pokud prodávající nepotvrdil přijetí jeho odstoupení od smlouvy a zároveň ho neakceptoval, a to elektronickou či jinou formou.

1.8.1 prodávající (provozovatel online obchodu) se zavazuje vrátit kupujícímu peníze nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží. A to stejným způsobem, jakým zákazník platil. Výjimku je možné udělat jen na výslovnou žádost zákazníka. Kupující nemusí peníze vracet v případě, že mu zákazník zboží nevrátil nebo neprokáže, že zboží skutečně odeslal. 

1.9.  prodávající si vyhrazuje právo před dodáním zboží, kdykoliv odstoupit od smlouvy či zrušit objednávku bez udání důvodu.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.


2. Kupní smlouva

2.1.  Kupní smlouvu uzavírá kupující tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném IT Second Hand s.r.o. tím, že u požadovaného plnění (zboží, služby, elektronického obsahu) označí tlačítko objednat a následně vyplní objednávkový formulář. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po vyplnění kontaktních údajů, zvolení formy dopravy a způsobem úhrady a přijetím objednávky společností IT Second Hand s.r.o. Za případné chyby při přenosu dat nenese společnost odpovědnost.

2.2.  Objednávkový formulář, kterým si kupující v rámci online obchodu utváří konkrétní požadované plnění, zahrnuje zejména tyto informace o:

 • objednávaném plnění - týkající se jeho povahy, druhu, množství, jakosti, jednotkové ceny a celkové ceny,
 • způsobu úhrady ceny
 • požadovaném způsobu doručení objednaného zboží
 • nákladech spojených s dodáním zboží (dál jen „objednávka“).

2.3.  Po dokončení zadávání údajů do objednávkového formuláře, odešle objednávku kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“, přičemž doručením objednávky prodávajícímu uzavírá kupující smlouvu s prodávajícím (okamžik doručení objednávkového formuláře prodávajícímu se shoduje s okamžikem odeslání objednávkového formuláře). Předpokládá se, že údaje zadané v objednávce kupujícím jsou správné.

2.4.  Odeslání objednávky se považuje za takového jednání kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané plnění, kupní cenu, osobu kupujícího a způsob úhrady kupní ceny. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Odesláním objednávky (resp. zaškrtnutím příslušného potvrzení v rámci objednávky) kupující potvrzuje, že se před odesláním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami volně umístěnými na webové stránce www.it-secondhand.cz.

2.5.  Doručení objednávky (a tedy uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím) stvrdí prodávající bez zbytečného odkladu kupujícímu prostřednictvím emailové zprávy odeslané na email kupujícího uvedený v objednávce. Neodeslání potvrzení o doručení objednávky nemá na platnost uzavření kupní smlouvy vliv. Takto uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.6.  Prodávající si vyhrazuje právo, a to bez udání důvodu, požadovat od kupujícího potvrzení uskutečněné objednávky, a to zejména, nikoli však výlučně, v případě pochybností ohledně zadaných údajů, eventuálně pokud se jedná o objednávku většího rozsahu. Kupující se v takovém případě zavazuje objednávku na požádání prodávajícímu stvrdit písemně. Kupní smlouva je pak uzavřena dnem zaslání potvrzení objednávky ze strany kupujícího.

2.7.  Za předpokladu, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající z objektivních důvodů splnit (zejména, nikoli však výlučně, z důvodu vyprodání skladových zásob), zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.8.  Upravená nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací nového návrhu kupujícím prostřednictvím elektronické pošty.

2.9.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.10. STORNO Objednávky -  kupující nemá možnost stornovat objednávku sám. Storno může provést pouze provozovatel (prodávající) a to po předchozí domluvě či kontaktování ze strany zákazníka prostřednictvím formuláře, dopisu či emailem, to vše do doby expedice objednávky. Po expedici zásilky, již nelze objednávku stornovat.

Opíráme se o:

Pokud byste měli nějaké pochybnosti o tomto našem postupu, tak vězte, že se plně opíráme o současnou právní úpravu, citujeme § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.:

ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ
Povinnosti kupujícího
§ 2118
“Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.”

Nepřevzetí zásilky tudíž NENÍ odstoupením od smlouvy, nýbrž její faktické porušení.

Od našeho e-shopu i od zvoleného dopravce obdržíte informace o předání zboží dopravci a následně o tom, že si jej můžete na odběrném místě vyzvednout. Pokud k tomu nedojde, máme 2 možnosti, jak situaci vyřešit:

1. Došlo k nedorozumění a vy stále o objednávku máte zájem:

V tom případě nás, prosím, kontaktujte. My vám pošleme údaje pro platbu předem a objednávku velmi rádi znovu zašleme. Cena objednávky bude ovšem navýšena o přiměřenou kompenzaci za předchozí nevyzvednutou zásilku.

2. O objednávku skutečně nemáte zájem:

I když nás tento stav skutečně mrzí, tak se jím musíme zabývat. Ta situace je ovšem poněkud komplikovanější. Jak píšeme výše - nepřevzetí zásilky neznamená, že došlo ke zrušení objednávky nebo k vašemu odstoupení od kupní smlouvy. Jediné, co se v tu chvíli stalo je, že došlo dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový) k porušení kupní smlouvy z vaší strany.

Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a v posledním kroku před odesláním objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky.

Pokud tedy nedošlo k písemnému či telefonickému kontaktu s naším eshopem a k nastavení jiných parametrů objednávky (žádost o změnu či stornování objednávky) – a to ani do doby expedice naším obchodem, má náš eshop dle zákona právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tzn. od vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, neboť došlo k porušení kupní smlouvy.

Proto Vás požádáme, abyste provedl/a platbu kompenzace s poskytnutými platebními údaji v co nejbližší době – vyhnete se tak komplikacím.

Pokud si budete přát tuto platbu provést jiným způsobem (kartou nebo jinak online), stačí nás kontaktovat.

2.10.a 

2.11  TYPY PRODUKTŮ

Prodávající nabízí prostřednictvím webové stránky k prodeji kupujícím 3 typy produktů - nové, předváděcí a repasované. Informaci u každého produktu kupující nalezne v záložce parametry, v kolonce stav zboží a přímo v popisu produktu. Níže prodávající poskytuje stručný popis jednotlivých typů nabízených produktů.

2.11.1  NOVÉ ZBOŽÍ

Jedná se o produkty z české nebo EU distribuce, které jsou nové, nepoužité v zapečetěném originálním balení. 

2.11.2 PŘEDVÁDĚCÍ

Jedná se o krátkodobě používané zboží. Tyto kusy pocházejí přímo od jednotlivých výrobců, se kterými prodávající spolupracuje. Jedná se o nadvýrobu, nevyprodané skladové zásoby, předváděcí a krátkodobě použité produkty pro marketingové účely, nadvýroba pro jiné trhy či vrácené objednávky. Vyznačují se kvalitou nových produktů, které však může kupující získat za výrazně nižší ceny. Zpravidla se jedná o slevy 30 % a více oproti běžným cenám na internetu.

Předváděcí modely nadále prodávající dělí na třídu / jakosti A+, A a B.

Předváděcí A+

Jedná se o produkty, které jsou stavem jak technickým tak estetickým na špičkové úrovni shodně jako nové kusy. Bez jediného škrábance. Často se jedná o nadvýrobu, takže jsou mnohdy ještě originálně zabalené a naprosto netknuté.

Předváděcí A

Jedná se o produkty, které jsou stavem jak technickým tak vizuálním na špičkové úrovni shodně jako nové kusy. Mohou nést minimální zanedbatelnou kosmetickou / estetickou vadu mimo displej notebooku. Body jim sráží pouze drobné vady z výroby nebo miniaturní přehlédnutelné známky užívání. Nejčastěji jde například o malé škrábance na spodní straně notebooku atd. Problém se ale nikdy nesmí týkat displeje.

Předváděcí B

Jedná se o produkty, které mohou obsahovat různá estetická či funkční omezení. V popisu produktu vždy kupující nalezne podrobný popis takového omezení. Na žádost zákazníka poskytuje prodávající reálnou fotografii konkrétního produktu. Béčko nabízí markantní srážky z původních cen. A to jen díky většinou drobným estetickým vadám. I tak jde ale pořád o zánovní zboží. Stačí se dotázat a konkrétní nedostatek bude pro Vás detailněji popsán či nafocen.

2.10.3  REPASOVANÉ

Jedná se o použité profesionální produkty za nejnižší výprodejové ceny. Produkty pocházejí z velkých firem a nadnárodních korporací. Před prodejem vždy procházejí tovární repasí a po odkupu prodávajícího ještě vstupní a výstupní kontrolou. Tím je zajištěna maximální kvalita a spolehlivost produktu. Navíc tyto produkty pocházejí z profesionálních řad výrobců, které jsou určeny pro firemní zákazníky. Vyznačují se tedy několikanásobně vyšší kvalitou a spolehlivostí než běžné komerční produkty.

Repasované A

Jedná se o produkty, které jsou stavem jak technickým tak estetickým na velice vysoké úrovni. Tato kategorie nepřipouští vetší známky vizuálního opotřebení. Jinými slovy zboží v této kategorii nese minimální známky používání.

Repasované B

Jedná se o produkty, které mohou obsahovat různá estetická a kosmetická omezení, jinak 100% funkční, není-li uvedeno jinak v popisku produktu. V parametrech produktu vždy kupující nalezne podrobný popis takového omezení. Na žádost zákazníka poskytuje prodávající skutečnou fotografii konkrétního produktu. Spadají sem modely, které už nesou nějaký ten povrchový škrábanec, lehce sedřenou barvu, případně drobnou nedokonalost na displeji a další kosmetické neduhy. Na oplátku jsou ale nabízeny s maximální slevou. O každé takové vadě jste férově obeznámeni na stránce samotného produktu. Jedná se o speciální kusy pro všechny, kteří si chtějí pořídit zboží s maximální cenovou úsporou a nevadí jim při použití drobný kosmetický defekt nebo částečná funkční omezení. Mimo uvedené omezení produkty nepostrádají způsobilost pro obvyklý účel použití. Ideální varianta s krasným poměrem cena/výkon.


3. Odstoupení od kupní smlouvy

3.1.  Spotřebitel (Kupující) bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy (na základě ustanovený občanského zákoníku § 1837)

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal- o dodávce novin, periodik nebo časopisů

3.2.  Nejedná-li se o výše uvedené případy pro nemožnost odstoupení od kupní smlouvy (občanský zákoník § 1837), má kupující, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to konkrétně ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Za předpokladu, že předmětem kupní smlouvy je více druhů zboží nebo několik částí, běží lhůta 14 dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží kupujícím. Odstoupení od kupní smlouvy musí být zasláno prodávajícímu právě ve lhůtě zmíněné v tomto odstavci. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

3.3.  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem nebo e-mailem). Kupující je oprávněn využít pro odstoupení od kupní smlouvy volně přístupný vzorový formulář (zde). Vyplněný formulář pak kupující zašle formou doporučeného dopisu na tyto kontaktní údaje prodávajícího: IT Second Hand s.r.o, Nádražní 142/20, 702 00 Moravská Ostrava nebo formou elektronické pošty na adresu: it-secondhand@email.cz. Prodávající pak bez zbytečného odkladu potvrdí přijetí odstoupení od kupní smlouvy od kupujícího. Nejprve prodávající ověří, že se nejedná o případy nebo okolnosti, při kterých od smlouvy do 14 dní odstoupit nelze (viz. Obchodní podmínky výše). Poté bude kupujícímu sdělena adresa, kam má zboží odeslat. Zásilky zaslané bez této autorizace nebudou prodávajícím převzaty.

3.4.  V případě odstoupení od kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti 14 dnů od okamžiku odstoupení kupujícího od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující sám přímé náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V žádném případě neposílejte zboží zpět formou dobírky. Zboží zaslané Kupujícím zpět na náklady Prodejce (jakákoliv dobírka) nebo na jinou adresu, než je uvedená adresa prodávajícím, nebude přijato, ale bude vráceno zpět na náklady Kupujícího.

3.5.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Kupujícímu je proplacena nejlevnější forma dopravy nabízena prodávajícím, i za předpokladu, že zvolil jinou s variant forma dopravy nabízené prodávajícím. Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud výslovně neuvedl jinak. Pro původní platbu dobírkou budou vráceny peníze zpět na účet. V žádném případě tak kupujícímu nevznikají další náklady.

3.6.  Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží (tj. to o co se snížila hodnota zboží v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je vhledem k jeho povaze a vlastnostem nutné) je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

3.7.  Oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, ve věci odstoupení od smlouvy, je prodávající oprávněn nárokovat úhradu vzniklých škod na zboží formou jednostranného zápočtu (například je-li snížena hodnota zboží v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je vzhledem k jeho povaze a vlastnostem nezbytné).

4. Cena a platební podmínky

4.1.      Cenu zakoupeného zboží a ostatní náklady související s dodáním zboží dle kupní smlouvy, má možnost kupující uhradit prodávajícímu následující cestou:

 •  v hotovosti v provozovně prodávajícího na dané adrese
 •  v hotovosti na dobírku v místě definovaném kupujícím v objednávce
 •  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. ú: 2600918658/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s.  (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně převodem na eurový účet prodávajícího č.ú: 2101173460/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s.

4.2.      Spolu s uvedenou kupní cenou se kupujícímu přikládá povinnost zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jednoznačně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. (Tato skutečnost nesouvisí s úhradou kupní ceny převodem na účet)

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Na základě plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 


5. Dodací podmínky a přeprava zboží

5.1.      Přikládali se prodávajícímu povinnost dle kupní smlouvy dodat zboží na místo uvedené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.2.      V situaci, kdy si kupující nevybere způsob dopravy nabízený prodávající, nýbrž se sjedná jiný způsob dopravy na základě požadavku kupujícího, nese kupující veškeré riziko a případné vzniklé dodatečné náklady spojené právě s tímto způsobem dopravy.

5.3.      Je-li nutno doručovat zboží zakoupené kupujícím opakovaně nebo jiným způsobem, než je určeno v objednávce, přikládá se kupujícímu povinnost takto vzniklé náklady umořit.

5.4.      Prodávající nabízí následující způsoby dopravy, ze kterých si kupující volí v objednávkovém formuláři: česká pošta - balík do ruky

5.5.     Cena dopravy se odvíjí od aktuálního ceníku České pošty či daného dopravce, kterého prodávající využívá k přepravě.

6. Práva z vadného plnění, Záruka za jakost, reklamační řád a záruční podmínky

6.1.   Práva z vadného plnění

6.1.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

o   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

o   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

o   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

o   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

o   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.1.2.   Kupující je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění, které se vyskytne u zboží v době 6 měsíců od převzetí, to se ovšem netýká zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.1.3.   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.1.4.   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.1.5.   Další práva a povinnosti kupujícího i prodávajícího, ve věci odpovědnosti prodávajícího za vady, upravuje reklamační řád prodávajícího

6.2.      Všeobecná ustanovení

Záruční podmínky na zboží se řídí reklamačním řádem společnosti IT Second Hand s.r.o. a oprávněnými právními předpisy České republiky. Reklamační řád je součástí obchodních podmínek a popisuje postup a jednotlivé kroky, jak postupovat při reklamaci služeb a zboží zakoupených od společnosti IT Second Hand s.r.o. Kupujícímu se přikládá povinnost seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednávkou zboží. V okamžiku uzavření kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího, Kupující projevuje souhlas s tímto reklamačním řádem. Reklamační řád v této podobě platí pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně vyjednány odlišné záruční podmínky. Servis, úprava konfigurace a reklamace zakoupené zboží je možné uskutečnit výhradně společností IT Second Hand s.r.o. Definice pojmů uvedené v tomto reklamačním řádu, jsou upřednostňovány před definicemi v obchodních podmínkách. Za předpokladu, že tento reklamační řád daný pojem nedefinuje, chápe se ve významu uvedeném v obchodních podmínkách. Pokud není uveden ani v obchodních podmínkách, chápe se ve smyslu používaném v právních předpisech. IT Second Hand s.r.o. vystavuje ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu-daňový doklad), jenž obsahuje všechny zákonem uvedené údaje pro užití záruky (a to název zboží, cena, délka záruky, množství, sériové číslo (service tag) a zároveň slouží jako doklad o záruce, respektive záruční list.

Zárukou za jakost se prodávající (IT Second Hand s.r.o.) zavazuje, že zboží bude pro určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Kupující bere na vědomí, že zboží je použité, není-li uvedeno jinak. Záruka může být poskytnuta i na dílčí část zboží. Záruka za jakost je smluvní, a to v délce 0-24 měsíců a je uvedena u každého zboží zvlášť přímo v detailu produktu (Kupující na ni byl upozorněn). Záruční doba (lhůta) startuje od odevzdání zboží kupujícímu. V případě zasílání zboží kupujícímu prostřednictvím přepravní společnosti, záruční doba startuje v den odeslání zboží. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 12 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu specifickou. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zakoupené zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže se prokáže opak. Jedná-li se o věci použité, neodpovídá prodávající (IT Second Hand s.r.o.) za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Záruka na jakost se rovněž nevztahuje na vady zboží, pro které bylo zboží prodáváno za nižší cenu. Práva z odpovědnosti za vady zanikají v okamžiku dovršení lhůty 12 měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím. IT Second Hand se zabývá převážně prodejem věcí zánovních a repasovaných (použitých), tzn. povaha a stav zboží je vyjádřen zřetelně v aktuální nabídce online obchodu (případně je sdělen v místě osobního odběru či je uveden v kupní smlouvě – daňovém dokladu, faktuře). U zboží nabízeného za nižší cenu, z důvodu vady či nekompletnosti, se záruka nevztahuje právě na nedostatky, pro které byla cena snížena. Součástí prodávaného zboží jsou ochranná pečeť a číslo sériové (service tag), které jsou nezbytnou součástí pro plnění záruky.

6.3.    Záruční podmínky

6.3.1. Kupující je povinen, aby v okamžiku dodání a přebírání zkontroloval spolu s dopravní společností momentální stav zásilky (neporušenost obalu, poškození krabice, neporušenost pásky, počet balíků). Kupující může odmítnout převzetí zásilky, která je v rozporu s kupní smlouvou za předpokladu, že zásilka je poškozená, nekompletní, atd. Odmítnutí zásilky z důvodů jakéhokoli poškození zásilky, se nebere za bezdůvodné odmítnutí zboží. Pokud se Kupující rozhodne jakkoliv poškozenou zásilku zboží od přepravce převzít, je nutné vzniklá poškození uvést v předávacím protokolu přepravce. Podpisem dodacího listu (bez uvedení vzniklých poškození do předávacího protokolu přepravce) Kupující potvrzuje, že daná zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu už nebude možná.

6.3.2. O poškozené nebo nekompletní zásilce zboží je nezbytné s dopravcem sepsat škodní protokol a ten pak neprodleně zaslat emailem společnosti IT Second Hand s.r.o. Pozdější reklamace nekompletnosti či vnějšího poškození zásilky zboží nijak nezbavují Kupujícího práva reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že nejednal v rozporu s kupní smlouvou.

6.3.3. Pro zahájení procesu reklamace informujte o vzniklé závadě na email: info@it-secondhand.cz. (číslo faktury, stručný popis závady) Vyčkejte na další instrukce, postup a informace k případu Vaší reklamace. V případě zahájení reklamačního řízení, kupující může reklamované zboží zaslat přepravní společností na adresu provozovny Prodávajícího nebo jej dopravit osobně. Reklamované zboží musí být důkladně zabaleno a zabezpečeno, aby bylo zabráněno poškození v průběhu přepravy. Balík s reklamovaným zbožím musí být navíc označen viditelně slovem REKLAMACE. Obsah balíku: reklamované zboží (s kompletním příslušenstvím), podrobný popis závady, kopie nákupního dokladu a dostačující kontaktní údaje Kupujícího (jméno, adresa a tel. číslo). Bez těchto dílčích skutečností je nemožné identifikovat původ a závadu zboží. Tento standardní způsob je doporučen i Kupujícímu spotřebiteli, pokud nedoloží výše zmíněné skutečnosti jinou cestou.

6.3.4. Platnost záruky musí být doložena nákupním dokladem (v případě opakované reklamace, musím být doložen doklad o reklamaci), jak v případě Kupujícího spotřebitele, tak v případě Kupujícího podnikatele. Na těchto dokladech (nákupním či reklamačním) musí být shodné sériové číslo (service tag), jako na konkrétním reklamovaném výrobku (za předpokladu, že reklamovaný výrobek sériové číslo má).

6.3.5. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, špatnou obsluhou, nevhodnou údržbou, nesprávným skladováním a instalací, které jsou v rozporu s volně dostupnou uživatelskou příručkou konkrétního zboží. Dále se nevztahuje na závady způsobené vadným či nesprávných programovým vybavením nebo užíváním nesprávného spotřebního materiálu.

6.3.6. Zboží (počítače, notebooky, servery) jsou opatřeny sériovým číslem (service tag) a unikátní ochrannou pečetí/nálepkou, která má za úkol zabránit jakémukoliv neautorizovanému zásahu do zboží. Pečeti/nálepky a sériová čísla jsou součástí prodávaného zboží a nijak neomezují práva Kupujícího zboží používat a manipulovat s ním v plném rozsahu ve smyslu podstaty zboží. Poškozením, porušením, odstraněním či absencí ochranné pečeti/nálepky nebo sériového čísla záruka na zboží zaniká (k znehodnocení ochranné pečeti/nálepky může dojít i při obvyklém používání zboží. Záleží na Prodávajícím (IT Second Hand s.r.o.) jak tuto skutečnost, s pohledem na povahu poškození ochranné pečeti/nálepky, posoudí)

6.3.7. Záruka se nevztahuje (tzn. Zmiňované případy jsou kvalifikovány jako okolnosti zbavující Prodávajícího odpovědnosti za reklamované vady):

 

 • vady vzniklé mechanickým poškozením zboží
 • na běžné opotřebení zboží jeho používáním
 • na případy, kdy dojde k porušení ochranných či záručních pečetí, čárových kódů a nálepek, pokud na výrobku jsou,
 • na vady vzniklé užíváním zařízení v elektrické síti neodpovídající příslušné ČSN nebo poškozením v důsledku elektrického přepjetí (viditelně spálené součástky či plošné spoje)
 • na vady zboží, které byly u zboží prodávajícím výslovně uvedeny v nabídce prodávajícího a z důvodu kterých byla prodávajícím nabízena snížená kupní cena
 • na pokles kapacity baterie způsobené běžným opotřebením (když pokles kapacity/životnosti baterie není vadou zboží)
 • na vady vzniklé působením přírodních živlů
 • u použitého zboží (tj. zboží označeného a nabízeného prodávajícím jako REPASOVANÉ či PŘEDVÁDĚCÍ) na vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím; prodávající výslovně upozorňuje kupující, že akumulátory u použitého zboží mají vždy nižší kapacitu oproti akumulátorům nabízeným prodávajícím u nového zboží
 • na vady vzniklé výskytem počítačového viru, který poškodil zboží nebo jeho část
 • na vady, jež se projevují pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo vady způsobené v důsledku použití neautorizovaného software a spotřebního materiálu
 • na případy užíváním použitého zboží, jehož stav je v souladu s mírou dosavadního používání nebo opotřebení (tzn. záruka se nevztahuje na: vady akumulátorů a baterií, spotřební materiál, vadné pixely a vysvícené body LCD displejů, vadné sektory HDD). Baterie použitého notebooku není kryta zárukou – jedná se o spotřební zboží.
 • na vady způsobené v důsledku používání zboží v nevhodných podmínkách, které neodpovídají svou prašností, teplotou, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí
 • na vady vzniklé uskutečněním nekvalifikovaného zásahu či jakoukoliv změnou parametrů
 • na vady vzniklé provedením upgradu Biosu, firmwaru konkrétního zboží
 • na vady vzniklé v důsledku adaptace zboží Kupujícím (polepy, nátěry, ohyby, atd.)
 • na případy kdy dojde k nadměrným zatěžování zboží a používání v rozkolu s podmínkami uvedenými v dokumentaci či všeobecnými zásadami

6.3.8. Okolnosti a omezení uvedená v předchozím odstavci (6.3.7) se nevztahují na zboží, jež se prodává za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána. Respektive vada vznikla opotřebením zboží, způsobeným jeho běžným užíváním a mírou používání. Tuto vadu mělo prodávané zboží při převzetí Kupujícím nebo jasně vyplývá z povahy tohoto zboží. Tato vada je Prodávajícím (IT Second Hand s.r.o) předem definována a výhradně mezi Kupujícím i Prodávajícím dohodnuta.

6.3.9. Zboží odevzdané a přijaté k reklamačnímu procesu bude testované pouze na závadu uvedenou Kupujícím písemnou formou (odstavec C). Společnost IT Second Hand s.r.o. je zbavena odpovědnosti za vady v případě, kdy u reklamovaného zboží vyprší dnem převzetí do reklamačního řízení záruční doba.

6.3.10. V případě, že pracovník společnosti IT Second Hand s.r.o. zjistí, že příčinou závady není reklamované zboží samotné (notebook, počítač, atd.), ale došlo k poškození dat díky nepatřičnému chování nainstalovaného aplikace (hra, vir, atd), nekorektní instalace software (operační systém, různé programy) nedodaného prodávajícím nebo poruchu a ztrátu dat způsobil přímo Kupující či třetí osoba, bude reklamace neprodleně zamítnuta. Jestliže Kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava provedena dle aktuálních ceníků Prodávajícího. Před uskutečněním servisu bude Kupující informován o ceně, povaze a době opravy. Zpoplatněnou opravu lze provést pouze za souhlasu Kupujícího (tzn. uzavření servisní smlouvy) na základě poskytnutých informací o stávajícím stavu zboží od Prodávajícího. Společnost IT Second Hand s.r.o. si vyhrazuje právo na odmítnutí přijetí zboží do reklamačního procesu z důvodu znečištění nebo nedodržení základních hygienických předpokladů pro manipulaci s reklamovaným zbožím či jeho součástí (vyjímaje znečištění běžného).

6.3.11. Zařízení sloužící k dočasnému či trvalému uchování dat je náchylné k nahodilému výskytu poruch. IT Second Hand s.r.o. oznamuje tuto skutečnost Kupujícímu a doporučuje provádět systematickou zálohu dat. Společnost neručí za data na pevných discích a jiných paměťových médii, které jsou, samostatně nebo jako součást jiného zařízení, přijata k reklamačnímu řízení.

6.4. Způsoby vyřízení reklamace

         I.        V případě odstranitelných vad, bude reklamace po dohodě se zákazníkem řešena následujícími způsoby - Prodávající vadu odstraní nebo vadné zboží vymění za zboží bez vady.

         II.       V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, jež brání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady, prodávající, po domluvě se zákazníkem, reklamaci vyřeší těmito způsoby - Prodávající vymění reklamované zboží za zboží funkční se stejnými nebo lepšími technickými parametry. V situaci, kdy Prodávající nemůže provést výměnu zboží za jiné, vyřízení reklamace proběhne vystavením dobropisu na vadné zboží.

         III.       Reklamované zboží, jež bude zasláno k reklamačnímu řízení na náklady Prodejce (dobírka, aj.) nebo na jinou adresu, než je provozovna společnosti zabezpečující servis a prodej zboží, nebude přijato, nýbrž bude vráceno zpět na náklady Kupujícího.

         IV.        Kupující má právo na úhradu nutných nákladů vynaložených skutečně a účelně (v první řadě poštovného spojeného s odesíláním zboží k reklamaci), které vznikly v návaznosti na uplatnění práv z odpovědnosti za vady.

         V.         Jedná-li se Kupujícího podnikatele, bude o povaze reklamace rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě Kupujícího spotřebitele, bude o reklamaci rozhodnuto do tří pracovních dnů. Do této lhůty nespadá doba nutná k odbornému posudku vady podle druhu zboží či služby. Reklamace včetně odstranění závady bude společností IT Second Hand s.r.o. vyřízena bez zbytečného odkladu, do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po domluvě se spotřebitelem, lze tuto dobu po uplatnění reklamace navýšit. Toto navýšení nesmí být na dobu nepřiměřeně dlouhou či dobu neurčitou. Dovršení této lhůty se chápe jako okolnost, že vada na zboží se skutečně vyskytovala a spotřebitelovi se přikládají stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit.

         VI.        Společnost IT Second Hand s.r.o. vydá Kupujícímu spotřebiteli písemnou dokumentaci o tom, co je obsahem reklamace, kdy byla reklamace uplatněna a to emailem okamžitě po přijmutí zboží do reklamačního řízení. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Rovněž potvrzení o provedení záruční opravy a době trvání celého reklamačního řízení či odůvodnění zamítnutí reklamace.           

         VII.       Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba automaticky prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení. Naopak ve věci neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od nadcházejícího dne po uplatnění reklamace, až do dne vyřízení reklamace – tzn. do doby, kdy je Kupující si povinen zboží převzít.

         VIII.      Jakmile je reklamace vyřízena, Prodávající upozorní Kupujícího o ukončení reklamace telefonickou nebo emailovou formou. Pokud Kupující nijak nereaguje na vyrozumění o provedení a následném ukončení reklamace po dobu delší než 30 dnů (tzn. zpravidla 60 dnů od data podání reklamace), je společnost IT Second Hand s.r.o. oprávněna účtovat při vrácení zboží z reklamace částku za uskladnění. V případě zaslání zboží k reklamaci přepravní službou, bude po vyřízení reklamace automaticky zasláno na adresu udanou Kupujícím.

         IX.         Při odevzdávání zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svojí totožnost OP nebo platným řidičským průkazem.

7. Bezpečnost a ochrana informací

Společnost IT Second Hand s.r.o. prohlašuje, že veškeré získané osobní údaje (jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační, popřípadě daňové identifikační číslo, emailová adresa, telefonní číslo) od Kupujícího jsou důvěrné, budou upotřebeny pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, popřípadě za účelem marketingových akcí prodávajícího, a nebudou jinak zveřejněny, popřípadě poskytnuty třetí osobě apod. Toto tvrzení neplatí s doložkou související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného/zakoupeného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím společnosti IT Second Hand s.r.o. za účelem plnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely plnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a marketingových akcí prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, aktuálních nabídek, apod.), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla společnosti IT Second Hand s.r.o. (první odstavec těchto Obchodních podmínek), za písemné vyjádření lze shledat i řádně ukončenou a uzavřenou emailovou komunikaci.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho zařízení. Za předpokladu, že lze nákup na online obchodu zrealizovat a dostát závazků prodávajícího ohledně vzniklé kupní smlouvy, má kupující možnost ukládání tzv. cookies do svého koncového zařízení odmítnout (např. využitím anonymního režimu ve svém prohlížeči).


8. Závěrečná ustanovení

 • V případě, že kupní smlouva obsahuje zahraniční (mezinárodní) subjekt, pak je ujednáno, že vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 
 •  Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1. 2017